Mycena - Helmlinge


Voreilender Helmling
Mycena abramsii v. abramsii

Orangeschneidiger Helmling
Mycena aurantiomarginata

       

Schilf-Helmling
Mycena belliarum
Mycena belliae

Dehnbarer Helmling
Mycena epipterygia


Dehnbarer Helmling
Mycena epipterygia var. candida

Graugelber Helmling
Mycena flavescens

Zitronengelber Helmling
Mycena flavoalba
       

Rosablättriger Helmling
Mycena galericulata


Großer Blut-Helmling
Mycena haematopus


Grauer Nitrat-Helmling
Mycena leptocephala


Aprikosenfarbiger Helmling
Atheniella leptophylla
Mycena leptophylla

Eichenblatt-Helmling
Mycena polyadelpha

Fichtenzapfen-Helmling
Mycena plumipes
Mycena strobilicola

Rilligstieliger Helmling
Mycena polygramma


Gemeiner Rettich-Helmling
Mycena pura


Gemeiner Rettich-Helmling
Mycena pura
     

Gelbstieliger Nitrathelmling
Mycena renati

Rosa Rettich-Helmling
Mycenia rosea


Rosa Helmling
Mycena rosella


Kiefernzapfen-Helmling
Mycena seynesii

Viersporiger Nitrat-Helmling
Mycena stipata

       

Postament-Helmling
Mycena stylobates

Rostiger Helmling
Mycena zephirus